En blogg om muskelskjelettplager

Nytteverdien av øvelser?

av Yngve Røe

Øvelser er den behandlingen som har best dokumentert effekt på subakromial smerte, den vanligste formen for skuldersmerte. Nytteverdien av øvelser er dokumentert i en rekke systematiske oversiktsartikler, jeg skal i det følgende kort gjengi resultatene fra 3 av disse, Littlewood et al 2012, Abdulla et al 2015 og Hanratty et al 2012.

Beveg deg mer!

Littlewood fant konsistent støtte for effekten av øvelsesbehandling sammenlignet med ingen behandling eller placebo. Det ble ikke funnet tilleggseffekt av andre aktive behandlingstiltak. Den kliniske betydningen er imidlertid uklar. Det ble videre funnet moderat støtte for at øvelsesbehandling og kirurgi har lik effekt på kort-, mellomlang- og lang sikt.

Hanratty fant sterk evidens for at øvelser er effektivt for å redusere smerte på kort sikt og bedre funksjon på kort og lang sikt.De øvelsene som er mest vanlige i studier med høy kvalitet er progressiv rotator cuff styrketrening, skapulaøvelser og øvelser over skulderhøyde.

Abdulla fant begrenset evidens for effekten av øvelsesbehandling. Veiledet, progressivt øvelsesprogram alene, eller i kombinasjon med hjemmeøvelser er effektiv behandling for subakromial smerte på kort sikt. Et veiledet, progressivt styrketreningsprogram og hjemmeøvelser er like effektivt som dekompresjonskirurgi på lang sikt for langvarig subakromialt smertesyndrom.

Samlet gir disse 3 oversiktsartiklene en tydelig indikasjon på at øvelser er et nyttig behandlingstiltak for skuldersmerte. Det er imidlertid få studier av høy kvalitet tilgjengelige. Videre er en rekke forskjellige spørreskjemaer og kliniske målemetoder benyttet som primærutfallsmål og øvelsesprogrammene er svært forskjellige. Det er trolig en lang vei å gå innenfor feltet når det gjelder å utvikle gode modeller for øvelsesbehandling. Det eksisterer i dag ingen enighet om 1) øvelsene bør overvåkes av fysioterapeuten eller utføres i pasientens hjem, 2) hvilke type øvelser (konsentrisk, isometrisk, eksentrisk) som er mest effektive og 3) om forholdet mellom spesifikke øvelser og funksjonelle fysiske aktiviteter. Til nå har det vært gjennomført få studier som har gode begrunnelser ift. Disse tre punktene.

Les mer:

Abdulla, S. Y., Southerst, D., Cote, P., Shearer, H. M., Sutton, D., Randhawa, K., . . . Taylor-Vaisey, A. (2015). Is exercise effective for the management of subacromial impingement syndrome and other soft tissue injuries of the shoulder? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Manual Therapy, 20(5), 646-656. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.math.2015.03.013

Hanratty, C. E., McVeigh, J. G., Kerr, D. P., Basford, J. R., Finch, M. B., Pendleton, A., & Sim, J. (2012). The effectiveness of physiotherapy exercises in subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 42(3), 297-316. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.semarthrit.2012.03.015

Littlewood, C., Ashton, J., Chance-Larsen, K., May, S., & Sturrock, B. (2012). Exercise for rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy, 98(2), 101-109. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2011.08.002

yngveroe

View more posts from this author