En blogg om muskelskjelettplager

Fysisk inaktivitet fører til muskelskjelettplager!?

av Yngve Røe

Påstanden om at inaktivitet fører til muskelskjelettplager blir med jevne mellomrom fremført i det offentlige rom av politiske beslutningstakere og er nok også en utbredt oppfatning blant klinikere som jobber med pasienter. Det har til nå imidlertid vært lite forskning som støtter opp om denne påstanden. En artikkel av Holth m.fl. som er basert på HUNT-studien gir interessant viten som kan belyse dette temaet. Denne artikkelen er basert på besvarelsene fra 39 520 personer (83%), i Nord-Trøndelag i perioden 1984 – 1997. Resultatene viser at personer som var fysisk aktive ved baseline hadde mindre sannsynlighet for å rapportere langvarige muskelskjelettplager, 11 år etterpå, enn fysisk inaktive personer. Blant de personene som trente mer enn 3 ganger i uken var langvarige, utbredte muskelskjelettplager 28% mindre vanlig, sammenlignet med inaktive personer. Forfatterne konkluderte med at fysisk aktivitet er assosiert med lavere forekomst av langvarige muskelskjelettplager, og at videre forskning bør undersøke om langvarige muskelskjelettplager er en årsak til, eller konsekvens av fysisk inaktivitet.

 

Resultatene fra denne studien er viktige; for det første er materialet unikt ved at en så stor befolkningskohort er undersøkt over enn så lang tidsperiode. Dataene gir dermed et unikt innsyn i sammenhenger om helse i den generelle befolkningen. elderly-850x400Videre synliggjør forfatternes konklusjoner hvor kompleks sammenhengen mellom fysisk inaktivitet og muskelskjelettplager er, gjennom at det er vanskelig å si med sikkerhet hva som er årsak og konsekvens. Et annet aspekt som ytterligere kompliserer, er at fysisk aktivitetsnivå kan avhenge av en rekke kontekstuelle og psykiske faktorer som sosialt nærmiljø, bosted, råd fra helsepersonell, smerteselvmestring, nedstemthet osv. Av egen og andres erfaring vet man også at svært mange av disse sammenhengene er toveis. Så hva kan vi som helsepersonell bruke kunnskapen til? Svaret på detter er enkelt; unngå inaktivitet hos pasientene. Virkemidlene må være konkrete, gjennom at vi blir flinkere til å følge opp pasientene i funksjonelle fysiske aktiviteter. Kanskje på bekostning av et omfattende øvelsesbehandlingsopplegg. For pasientene betyr dette at det er viktig å snu en tilstand av inaktivitet. Håpet ligger i at selv små og moderate endringer, kan føre til betydelige bedringer. Be fysioterapeuten eller fastlegen din om råd eller oppfølging for å komme videre!

 

Avslutningsvis er det tid for å nyansere påstanden i overskriften ovenfor ved å sette inn et «kan» og fjerne utropstegnet. God trim & trening!Physical-Activity-and-Sport-There-are-Two-Different-Things

 

Les mer:

Holth, H., et al. (2008). «Physical inactivity is associated with chronic musculoskeletal complaints 11 years later: results from the Nord-Trøndelag Health Study.» BMC Musculoskeletal Disorders 9(1): 1-7.

yngveroe

View more posts from this author